برای موفقیت دست همدیگه رو بگیریم نه پای هم رو

برای موفقیت دست همدیگر را بگیریم نه پای هم را

{ اگر میخواهیم موفق شویم
بجای اینکه پای هم را بگیریم
دست همدیگر را بگیریم قطعاً
موفق خواهیم شد… 🤝😉👍🤗🌸 }

گروه ارتباطات نت آماتیس
🌐Website: AmatisNetworks.ir
📧E-Mail: Info@Amatisnet.ir
📠Tell&Fax: 011-91012120
📱SMS: 5000141735
🆔Instagram: @amatisnet